The 22th OCA Board Members

Yan Xia ZHANG (Irena)
President

Jing LI
Vice President

Vi Chen

Vi CHEN (Weihong Chen)
Vice President

Jia Qi WANG

Jia Qi WANG
Vice President

Laurel Dixon

Laurel Dixon
Treasurer

Tung Shen CHIN (Tong Xian Jin)

Tung Shen CHIN (Tong Xian Jin)

Thanh Chiem NGUYET (Yue Qing Zhan) (2)

Thanh Chiem NGUYET (Yue Qing Zhan)

Ru Fu YANG

Ru Fu YANG

Liu Li YANG (Peter)

Liu Li YANG (Peter)

Jia Qi WANG

Jia Qi WANG

Tian Bo ZHANG

Tian Bo ZHANG

Han Chau

Han Chau

Xuerong BU

Xuerong BU

Yi Liang (Leo) PENG

Gemma WANG

Ke (Gemma) WANG